Reglement De Roos

Deelname en uitsluitsel
Een act mag deelnemen aan De Roos als:

 • deze uit minimaal twee personen bestaat;
 • de leden jonger zijn dan 30 jaar;
 • minimaal de helft van de act woonachtig is in de regio Nijmegen (postcodegebied 6500 t/m 6699) óf minimaal de helft van de act student is aan ROC Nijmegen, HAN Nijmegen of Radboud Universiteit;
 • deze een set van minimaal 30 minuten, waarvan maximaal één cover, ten gehore kan brengen;
 • deze beschikbaar is op de data van de voorrondes (15, 23 & 30 maart 2021) en de finale (20 mei 2021).

Een act wordt uitgesloten van deelname, als:

 • deze De Roos in een voorgaande editie heeft gewonnen;
 • deze al drie keer of meer heeft deelgenomen aan De Roos, ook wanneer dit in een andere samenstelling of onder een andere naam is geweest;
 • deze reeds onder contract staat bij een platenlabel.

Inschrijving

Voor inschrijving voor de Roos dient het volgende te worden opgestuurd:

 • een correct en compleet ingevuld inschrijvingsformulier;
 • een digitale demo in mp3- of wav-formaat met daarop minimaal drie en maximaal vijf nummers van goede opnamekwaliteit, geef hierbij aan wat jullie top 3 is;
 • een biografie;
 • een foto;
 • de adres- en contactgegevens van alle bandleden;
 • de leeftijden van alle bandleden. 

De optredens

Acts die deelnemen aan de voorrondes en de finale van De Roos krijgen maximaal 30 minuten speeltijd. Er is binnen de uitvoering beperkte op- en ombouwtijd. Wanneer de opbouw langer duurt dan de tijd die van tevoren is aangegeven, zal dit daarom consequenties hebben voor de speeltijd van de desbetreffende act. Wanneer er sprake is van overmacht of onvoorziene problemen, kunnen er in overleg met de dienstdoende stagemanager alternatieve afspraken worden gemaakt met betrekking tot op- of ombouwtijd.

De deelnemende acts spelen per voorronde en tijdens de finale over dezelfde backline. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de risico’s die dit met zich meebrengt. Wanneer de deelnemende acts schade veroorzaken aan de backline, wordt dit door de eigenaar op hen verhaald. De deelnemers dienen zowel tijdens de voorrondes als de finale gebruik te maken van de door de organisatie beschikbaar gestelde PA. In overleg met de organisatie kan er eventueel gebruik worden gemaakt van eigen licht- en/of geluidstechnici. Dit dient twee weken voor aanvang van de betreffende voorronde, dan wel finale te worden doorgegeven aan de coördinator van De Roos.

Deelnemende acts dienen te allen tijde de aanwijzingen van de dienstdoende stagemanager op te volgen. Eigen licht- en geluidstechnici volgen de aanwijzingen van de dienstdoende technici en stagemanager op.

Selectieprocedure

Demoselectie

De demoselectie wordt uitgevoerd door een professionele jury. De acts worden geselecteerd op basis van het door hen ingezonden materiaal. Voor elke voorronde worden in totaal drie acts geselecteerd, uit deze negen acts zullen er uiteindelijk vier de finale bereiken. Naast de selectie door de jury, kunnen acts door middel van het stemsysteem op de website van De Roos door hun achterban geselecteerd worden voor de voorrondes. Acts moeten een minimaal aantal van vijftig stemmen behalen om hiervoor in aanmerking te komen. De twee acts met de meeste publieksstemmen worden automatisch geselecteerd voor de voorrondes, ongeacht het juryoordeel.

Voorrondes

De prestaties van de acts die deelnemen aan de voorrondes worden beoordeeld door een vakjury. Zij beslissen welke acts doorgaan naar de finale. Hiernaast is er één wildcard voor de act met de meeste publieksstemmen, die op de avonden van de voorrondes worden toegekend aan de act. Wanneer de publieksstemmen en het juryoordeel overeenkomen, gaat de volgende geselecteerde van de jury door naar de finale. (zie ook ‘kaartverkoop’).

Finale

Ook de optredens in de finale worden beoordeeld door een vakjury. Deze beslist wie De Roos wint. Hiernaast is er een publieksprijs voor de act met de meeste publieksstemmen, hierbij gaat het om de stemmen die op de avond van de finale worden toegekend aan de act.

Om de kwaliteit van de muziek en de eerlijkheid binnen De Roos te kunnen waarborgen, worden de finalisten van De Roos pas bekend gemaakt nadat alle voorrondes hebben plaatsgevonden. Dit zou kunnen betekenen dat er van een voorronde geen enkele act doorgaat naar de finale en er tijdens een andere voorronde meerdere acts de finale bereiken. Over de beslissingen van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

Kaartverkoop

Voorrondes De organisatie van De Roos wil de deelnemende acts graag voor een volle zaal laten spelen. Om dit te kunnen waarborgen, hebben wij jullie medewerking nodig. Deelnemende acts krijgen daarom de kans om zelf kaarten te verkopen voor de voorronde waarin zij spelen.

Waarom zou je dit doen?

 • De act met de meeste publieksstemmen in de voorrondes wordt automatisch geselecteerd voor de finale d.m.v. de wildcard. (zie ook ‘selectieprocedure’).
 • Elke bezoeker die zijn kaartje voor de voorronde(s) bij een deelnemende act heeft gekocht, heeft met dit kaartje recht op een gratis consumptie (bier of fris).
 • Elke deelnemende act ontvangt na elke tien verkochte kaarten een gastenlijstplek voor de voorronde waarin deze speelt. Deze gastenlijstplaatsen kunnen ook ingezet worden voor de finale, mits de act hierin speelt.

In eerste instantie krijgt elke deelnemende act 30 kaarten ter beschikking voor de verkoop. De deelnemende acts zijn verplicht de door hen te verkopen kaarten minimaal drie weken voor aanvang van de voorronde waarin ze spelen af te halen bij Doornroosje. Dit gebeurt op afspraak. Indien een act de 30 kaarten verkocht heeft, kan deze meer kaarten ter beschikking krijgen. De reeds verkochte kaarten worden dan eerst afgerekend. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Voor het in ontvangst nemen van de kaarten dient een overeenkomst getekend te worden. De deelnemende acts hoeven de kaarten niet vooruit te betalen. Het binnengehaalde geld en de eventueel niet verkochte kaarten dienen op de avond dat de act speelt voor 20:00 uur ingeleverd te worden bij de coördinator van De Roos.

Finale

Ook voor de finale krijgen deelnemende acts de kans om zelf kaarten te verkopen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Elke bezoeker die zijn kaartje voor de finale bij een deelnemende act heeft gekocht, heeft met dit kaartje recht op een gratis consumptie (bier of fris).
 • Elke deelnemende act ontvangt per twintig verkochte kaarten een gastenlijstplaats voor de finale. Elke deelnemende act krijgt 40 kaarten ter beschikking voor de verkoop. Nadat de finalisten bekend zijn gemaakt, wordt met hen een afspraak gemaakt om de kaarten te overhandigen.

Voor het in ontvangst nemen van de kaarten dient een overeenkomst getekend te worden. De deelnemende acts hoeven de kaarten niet vooruit te betalen. Het binnengehaalde geld en de eventueel niet verkochte kaarten dienen op de dag van de finale voor 16:00 uur ingeleverd te worden bij de coördinator van De Roos.

Informatieverstrekking aan derden

Als je je als band inschrijft voor De Roos, geef je indirect toestemming om eenmalig een aanbieding te ontvangen van onze sponsoren. Van de negen bands die worden geselecteerd om deel te nemen aan de voorrondes zal hun demo en bandbiografie worden doorgegeven aan 3voor12 Gelderland. De demo’s worden in een mp3voor12-lijst op de website van 3voor12 Gelderland gezet.

Afzien van deelname

Acts die besluiten af te zien van deelname aan De Roos dienen dit minstens twee weken voor aanvang van de eerste voorronde schriftelijk te melden aan de organisatie. Uitval tijdens de talentenjacht, anders dan overmacht door ziekte, ongevallen e.d., leidt automatisch tot diskwalificatie. Let op: wanneer een act besluit om hun optreden tijdens de voorronde of de finale van De Roos te annuleren, kunnen de door de act verkochte kaarten niet worden teruggenomen! De inkomsten van de verkochte kaarten en de niet-verkochte kaarten dienen binnen 2 weken na afzegging te worden ingeleverd bij de coördinator van De Roos. Wanneer een act afziet van deelname zal de eerstvolgende act van de jurylijst in aanmerking komen om deze plaats op te vullen.

Kaf en Koren

Acts die zich zowel bij De Roos als bij Kaf en Koren inschrijven, moeten een keuze maken aan welke wedstrijd ze mee zullen doen. Deze regel kan komen te vervallen als een van de wedstrijden of beide wedstrijden niet voldoende inschrijvingen hebben.

Last but not least!

Door het online inschrijfformulier te verzenden gaat de band of de act automatisch akkoord met de voorwaarden die worden gesteld met betrekking tot deelname aan talentenjacht De Roos. Ook stemt de band of act met verzenden in posters en flyers te verspreiden in de regio, en deelbare digitale media te verspreiden onder de achterban.